ซักซ้อมความเข้าแนวทางปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

02-940-7038

ซักซ้อมความเข้าแนวทางปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ซักซ้อมความเข้าแนวทางปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการ โดยนายอดิศร แสงวิจิตร

เข้าชมได้ที่  https://youtu.be/-_TweyVHwd0

2018 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.