ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง  -->

02-940-7038

ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง

เขียนโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน

คลิป Video  เรื่อง การบริหารงบประมานแผนงานบูรณาการอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

https://youtu.be/5wsJcS9b5O8

https://drive.google.com/file/d/1tQHkRT4UJmHP6puCL3vorcywntdjyn-l/view?usp=sharing

ClipVideo1

เขียนโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน

Infographic เรื่อง องค์กรจะโปร่งใส ด้วยกลไกของงานด้านการตรวจสอบภายใน

https://drive.google.com/file/d/1kPhcWfsg0asAoqqLXWLLSHWJe9SkFDSh/view?usp=sharing

info631

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

แลกเปลี่ยนเรียนงาน “การจำแนกรายจ่าย(งบประมาณ)

เขียนโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน

E-Book เรื่อง บริหารงบประมานแผนงานบูรณาการอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

https://pubhtml5.com/iybq/dcch

https://drive.google.com/file/d/16nRizA-P-FGwM6kq3WhWx8W27sI0rAjP/view?usp=sharing

E Book1.1

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

ขั้นตอนการยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.