ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง  -->

02-940-7038

ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

แลกเปลี่ยนเรียนงาน “การจำแนกรายจ่าย(งบประมาณ)

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

ขั้นตอนการยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนงานครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ "การกรอกแบบฟอร์มตามหมวดงบประมาณ" เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนงานครั้งที่ 4/2562 โดยมีนางสาวสุปริญญา แก้วนนท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ "การกรอกแบบฟอร์มตามหมวดงบประมาณ" แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.