ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง  -->

02-940-7038

ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง

เขียนโดย Super User

เชิญขมคลิป การบรรยาย "การจัดทำงบประมาณเบื้องต้น ของหน่วยงานราชการ" 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ วันที่ 21 มีนาคม 2560

 

เขียนโดย Super User

โครการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School

“ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมสัมมนาฯ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

คลิกที่ ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=RUc6aWKuWRg&t=5s

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.