ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง  -->

02-940-7038

ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง

เขียนโดย Super User

โครการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School

“ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมสัมมนาฯ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

คลิกที่ ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=RUc6aWKuWRg&t=5s

เขียนโดย Super User

เชิญขมคลิป การบรรยาย "การจัดทำงบประมาณเบื้องต้น ของหน่วยงานราชการ" 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ วันที่ 21 มีนาคม 2560

 

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.