ด้านการบริหารงานบุคคล  -->

02-940-7038

ด้านการบริหารงานบุคคล

เขียนโดย Super User

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยนายพรหมทอง อุยตระกูล ผอ.ส่วนนิติการวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

https://www.youtube.com/watch?v=CvtZCtsdm_E

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.