จัดซื้อจัดจ้าง 

02-940-7038

จัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย chatchawan

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองโดย KM Term สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คู่มือการจัดทำ TOR

 คู่มือการจัดทำ TOR จัดทำโดยฝ่ายพัสดุและฝ่ายนิติการและเสริมสร้างคุณธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองโดย KM Term สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

 คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองโดย KM Term สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คู่มือแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงานคลัง

 คู่มือแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงานคลัง ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยKM Term สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.