สศท.8 จัดอบรม Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (RCMO) 

02-940-7038

สศท.8 จัดอบรม Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (RCMO)

       สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จัดอบรม Application กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (RCMO) ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พร้อมกันนี้ได้มีการมอบกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้การคำนวณต้นทุน-ผลตอบแทนให้แก่ผู้สนใจต่อไปด้วย

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.