About KM  -->

02-940-7038

About KM

หมวด:

นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การศึกษาที่แท้

ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

        ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ผนวกกับความพากเพียรอุตสาหะได้รังสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาในโลกอยู่ตลอดเวลา เราเรียกสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ว่า “นวัตกรรม” นวัตกรรมตรงกับคำว่า “innovation” ในภาษาอังกฤษ โดยที่ในภาษาอังกฤษคำกริยาว่า innovate นั้นมีรากศัพท์มาจากคำภาษาลาตินว่า innovare ซึ่งแปลว่า “to renew” หรือ “ทำขึ้นมาใหม่” คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิด คิดว่านวัตกรรมเป็นคำที่เกี่ยวข้องเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในเรื่องนี้สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 มีใจความตอนหนึ่งว่า

หมวด:

เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ... เราต้องเรียนรู้ให้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2556 หลักสูตร "การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพคน งาน และองค์กร" โดย ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา โดยมีเอกสารเผยแพร่ดังนี้

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้ามาศึกษากันครับ

หมวด:

เมื่อวันที่ 6 – 17 กันยายน 2551  นางสาวกาญจนา  ขวัญเมือง  เศรษฐกร 6ว  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8  ได้รับทุนรัฐบาลจากไทย และมีโอกาสได้ไปฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Enchance ment Program on Controlling Corruption and Improving Governance for Thailand  ณ ธนาคารโลก  ประเทศสหรัฐอเมริกา