หมวดวิชาการ 

02-940-7038

หมวดวิชาการ

เขียนโดย Super User

 แนวทางการอุดหนุนภาคเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทย (8 เม.ย. 2559)

 อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี (NTB) ต่อสินค้าเกษตร (29 ต.ค. 2557)

 การใช้ Blue Box ของสินค้าเกษตรไทยในอนาคต (29 ต.ค. 2557)

 การอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรของไทย (29 ต.ค. 2557)

 มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นของไทย (Agreement on Safeguard) (29 ต.ค. 2557)

 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-dumping and Countervailing Duty) (29 ต.ค. 2557)

 ข้อตกลงมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Agreement on Safeguard) (29 ต.ค. 2557)

 Revised Draft Modalities for Agriculture (29 ต.ค. 2557)

 ความตกลงสินค้าเกษตรภายใต้ WTO (Agreement on Agriculture) (29 ต.ค. 2557)

 กฏเกณฑ์การค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO Regulation) (29 ต.ค. 2557)

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.