ผลงานประกวด KM ปี 2562  -->

02-940-7038

ผลงานประกวด KM ปี 2562

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลงาน KM ปี 2562 ประเภท Infographic

>> การจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ สำนักเลขานุการกรม

>> การจัดทำรายงานประเมินผลแผนงาน/โครงการสำคัญ ศูนย์ประเมินผล

>> ขั้นตอนการหาอัตราภาษีสินค้าเกษตร กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

>> ขั้นตอนการทำงานวิจัย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

>> การวิเคราะห์ผลกระทบและการประยุกต์ใช้โปรอแกรม Surfer ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

>> โปรแกรม Camtasia 8 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

>> Genius Scan กลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน

>> การจัดการความรู้และพัฒนากระบวนงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

>> แนวคิดและที่มาแอพพลิเคชั่น ฟาร์ม D สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

>> การนับทะลายปาล์มน้ำมัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8

>> 3 นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

 

 

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.