บทความ /ความรู้ KM ที่เกี่ยวข้อง  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

การอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชี้แจงการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร (socio) ปีเพาะปลูก 2562/63

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563
จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์
***สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางQRCode

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.