ปัญหาและแนวทางแก้ไขกระบวนการสื่อสารในองค์กร สศท.5 

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกระบวนการสื่อสารในองค์กร โดย สศท.5 นครราชสีมา

สื่อวีดิทัศน์ ชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขกระบวนการสื่อสารในองค์กร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประจำปีงบประมาณ 2564


2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.