บทความ /ความรู้ KM ที่เกี่ยวข้อง  -->

02-940-7038

เขียนโดย Super User
หมวด:

เนื่องจากการอัพเดทเวอร์ชันของ Internet Explorer (IE) version 11 ทำให้ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และระบบจองห้องประชม รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์รุ่นเก่ามีสคริปต์บางอันไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ เช่น ไม่สามารถบันทึกแบบใบลาป่วยได้ ไม่สามารถแสดงหน้าจอได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- เปิด IE ขึ้นมาแล้วไปที่เมนู Tools -> Complatibility View Setting
- เพิ่ม  oae.go.th เข้าใน compatibility view ดังรูป
- Close หน้าต่าง แล้วทดสอบการใช้งาน

เพียงขั้นตอนเท่านี้ท่านก็สามารถใช้ e-form และใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ได้ตามปรกติแล้ว ส่วนท่านใดต้องการอ่านเอกสารตัวจริงที่มีรายละเอียดให้ไปที่

R:\ศสส.-ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ\_2. เอกสารคู่มือ\วิธีแก้ปัญหา IE11 กับการใช้งานระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์.docx

เขียนโดย Super User
หมวด:

นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การศึกษาที่แท้

ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

        ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ผนวกกับความพากเพียรอุตสาหะได้รังสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาในโลกอยู่ตลอดเวลา เราเรียกสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ว่า “นวัตกรรม” นวัตกรรมตรงกับคำว่า “innovation” ในภาษาอังกฤษ โดยที่ในภาษาอังกฤษคำกริยาว่า innovate นั้นมีรากศัพท์มาจากคำภาษาลาตินว่า innovare ซึ่งแปลว่า “to renew” หรือ “ทำขึ้นมาใหม่” คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิด คิดว่านวัตกรรมเป็นคำที่เกี่ยวข้องเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในเรื่องนี้สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอธิบายไว้ในการแสดงปาฐกถาเรื่อง “เทคโนโลยี นวัตกรรม กับการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 มีใจความตอนหนึ่งว่า

เขียนโดย Super User
หมวด:

เมื่อวันที่ 6 – 17 กันยายน 2551  นางสาวกาญจนา  ขวัญเมือง  เศรษฐกร 6ว  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8  ได้รับทุนรัฐบาลจากไทย และมีโอกาสได้ไปฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Enchance ment Program on Controlling Corruption and Improving Governance for Thailand  ณ ธนาคารโลก  ประเทศสหรัฐอเมริกา

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.