บทความ /ความรู้ KM ที่เกี่ยวข้อง  -->

02-940-7038

เขียนโดย Super User
หมวด:

เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ... เราต้องเรียนรู้ให้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2556 หลักสูตร "การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพคน งาน และองค์กร" โดย ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา โดยมีเอกสารเผยแพร่ดังนี้

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้ามาศึกษากันครับ

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.