แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ“ขั้นตอนการหาอัตราภาษี” 

02-940-7038

เขียนโดย กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

กศป. ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ขั้นตอนการหาอัตราภาษี” บรรยายโดย นางสาวภัทราทิพย์ อยู่ฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ กศป. ทราบถึงวิธีการค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และอัตราภาษีศุลกร ในการจัดทำข้อมูลการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลงการค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของ กศป.

ทั้งนี้ สามารถ Download เอกสารการบรรยาย ได้ที่
http://bit.ly/2Cjbs4l

Cover

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.