แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำข้อเสนอในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า” 

02-940-7038

เขียนโดย กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

กศป. ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “ผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำข้อเสนอในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า” บรรยายโดย นางสาวณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ กศป. รู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชนในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ทั้งนี้ สามารถ Download เอกสารการบรรยาย ได้ที่
http://bit.ly/2JHovAE
และสามารถศึกษารายละเอียดผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ได้ที่
http://www.tpso.moc.go.th/th/node/10079

 BlockchainCover

 

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.