ด้านเศรษฐกิจการเกษตรต่างประเทศ  -->

02-940-7038

เขียนโดย Super User

มาตรการเยียวยาทางการค้า

คือ มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการนำเข้าสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในผู้ได้รับความเสียหายสามารถปรับตัวและต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้ มาตรการเยียวยาทางการค้าประกอบด้วย

1. มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) การทุ่มตลาด คือ การส่งออกสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยที่ราคาส่งออกนั้นต่ำกว่ามูลค่าปกติของสินค้าชนิดเดียวกันที่จำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศผู้ส่งออก/ผู้ผลิตเอง

เขียนโดย Super User

 แนวทางการอุดหนุนภาคเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทย (8 เม.ย. 2559)

 อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี (NTB) ต่อสินค้าเกษตร (29 ต.ค. 2557)

 การใช้ Blue Box ของสินค้าเกษตรไทยในอนาคต (29 ต.ค. 2557)

 การอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรของไทย (29 ต.ค. 2557)

 มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นของไทย (Agreement on Safeguard) (29 ต.ค. 2557)

 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-dumping and Countervailing Duty) (29 ต.ค. 2557)

 ข้อตกลงมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Agreement on Safeguard) (29 ต.ค. 2557)

 Revised Draft Modalities for Agriculture (29 ต.ค. 2557)

 ความตกลงสินค้าเกษตรภายใต้ WTO (Agreement on Agriculture) (29 ต.ค. 2557)

 กฏเกณฑ์การค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO Regulation) (29 ต.ค. 2557)

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.