ด้านอื่นๆ  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11


KM โดยฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รางวัล KM OAE ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภทที่ 1 Clip VDO รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 ชื่อผลงาน "นวัตกรรม 3 เอกภาพแห่งการสร้างสรรค์ฟาร์ม D"

ประเภทที่ 2 Info Graphic รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ชื่อผลงาน "6 ขั้นตอนพยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน โดยวิธีการนับทลายปาล์มน้ำมัน"

รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อผลงาน "ขั้นตอนการทำวิจัย"

ประเภทที่ 3 E-Book รางวัลดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ชื่อผลงาน "การจัดทำเวที Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"

รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ชื่อผลงาน "ขั้นตอนการหาอัตราภาษีสินค้าเกษตรพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 1-24 และพิกัด 4001"

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง“การทบทวนภารกิจของหน่วยงาน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0” ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี (คลิกในรูปเพื่อชมวิดีโอสัมมนาจากหน้าเพจ)

29

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.