ด้านอื่นๆ  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผอ.สศท.11 จัดการอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นฟาร์ม D ให้แก่เจ้าหน้าที่ สศท.11 เพื่อแนะนำการใช้งาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตร ในการออกแบบ วางแผนการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งในระดับครัวเรือนและภาคเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นฟาร์ม D ได้อย่างมีประสิทธิภาพ58718011 2253029561615063 148072940309577728 n59112084 2253030058281680 1390979064944132096 n59555768 2253030441614975 3946862249653567488 n59686266 2253030384948314 4137465592510676992 nการอบกรมการใช้ Application ฟาร์ม D59735051 2253029718281714 3927612936377335808 n

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gpp) 
 
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
 
ผู้เขียน : นางสาวสปัณฐ์รุ้ง มณีปัทมวงค์
วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตร สามารถนำมาจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโน้มได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 
รายละเอียด
กระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตร จะต้องมีกระบวนการดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตพืช สัตว์ และประมง
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบตัวอย่างตามสัดส่วนการผลิตสินค้าเกษตรตามพื้นที่เพาะปลูกและผลิต
3. ออกสำรวจค่าใช้จ่ายขั้นกลางสินค้าเกษตร 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านราคาสินค้าเกษตร
5. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตร
6. นำผลการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมาวิเคราะห์ว่าสินค้าเกษตรชนิดไหนที่มีมูลค่ามากที่สุด เมื่อเมื่อรวมกันแล้วต้องมากกว่า ๘๐% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดนั้นๆ 
7. นำสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆมาจัดทำภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มการเกษตร
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.