ด้านอื่นๆ  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้และพัฒนากระบวนงานประจำปีงบประมาณ 2561 “การจัดทำเวที Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

ผู้ให้ข้อมูล : นางวิชชุดา กันตีวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร

เบอร์โทร : 0 5312 1318 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การจัดการความรู้และพัฒนากระบวนงานประจำปีงบประมาณ 2561 “การจัดทำเวที Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมเวที Focus Group ระหว่างการทำเวที Focus Group และหลังการทำเวที Focus Group

เขียนโดย ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

การสัมมนาการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำดัชนี และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

Index.Rayong

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ "การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร"

เขียนโดย ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

OPK

สามารถอ่านรายละเอียดองค์ความรู้ "การจัดจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร"

เขียนโดย ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

        การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรดับจังหวัดโดยมีวิทยากรจาก ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ให้ความรู้เรื่องการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร และการนำไปใช้ประโยชน์

       Index.seminar

       สามารถอ่านเอกสารประกอบได้ที่ "ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร"

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.