ด้านอื่นๆ  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนงานครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ “วิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนงานครั้งที่ 4/2562 โดยมีนางสาวชลาลัย ปั้นสนธิ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “วิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด” แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนงานครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ "การกรอกแบบฟอร์มตามหมวดงบประมาณ" และ “เรื่องวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด” วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนงานครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "การกรอกแบบฟอร์มตามหมวดงบประมาณ" โดยเลขานุการกรมและส่วนแผนงาน และ “เรื่องวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด“โดยส่วนงานห้องสมุด ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ ดูน้อยลง

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

 

re cover vdo

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนงานครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ "การกรอกแบบฟอร์มตามหมวดงบประมาณ" และ “เรื่องวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด”

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนงานครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "การกรอกแบบฟอร์มตามหมวดงบประมาณ" โดยเลขานุการกรมและส่วนแผนงาน และ “เรื่องวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด“โดยส่วนงานห้องสมุด ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์

หมวดหมู่รอง

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.