ด้านอื่นๆ  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gpp) 
 
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
 
ผู้เขียน : นางสาวสปัณฐ์รุ้ง มณีปัทมวงค์
วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตร สามารถนำมาจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโน้มได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 
รายละเอียด
กระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตร จะต้องมีกระบวนการดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตพืช สัตว์ และประมง
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบตัวอย่างตามสัดส่วนการผลิตสินค้าเกษตรตามพื้นที่เพาะปลูกและผลิต
3. ออกสำรวจค่าใช้จ่ายขั้นกลางสินค้าเกษตร 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านราคาสินค้าเกษตร
5. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตร
6. นำผลการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมาวิเคราะห์ว่าสินค้าเกษตรชนิดไหนที่มีมูลค่ามากที่สุด เมื่อเมื่อรวมกันแล้วต้องมากกว่า ๘๐% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดนั้นๆ 
7. นำสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆมาจัดทำภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มการเกษตร
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้และพัฒนากระบวนงานประจำปีงบประมาณ 2561 “การจัดทำเวที Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

ผู้ให้ข้อมูล : นางวิชชุดา กันตีวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร

เบอร์โทร : 0 5312 1318 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การจัดการความรู้และพัฒนากระบวนงานประจำปีงบประมาณ 2561 “การจัดทำเวที Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมเวที Focus Group ระหว่างการทำเวที Focus Group และหลังการทำเวที Focus Group

หมวดหมู่รอง

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.