ด้านอื่นๆ  -->

02-940-7038

เขียนโดย ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

การสัมมนาการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำดัชนี และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

Index.Rayong

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ "การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร"

เขียนโดย ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

        การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรดับจังหวัดโดยมีวิทยากรจาก ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ให้ความรู้เรื่องการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร และการนำไปใช้ประโยชน์

       Index.seminar

       สามารถอ่านเอกสารประกอบได้ที่ "ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร"

เขียนโดย ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

OPK

สามารถอ่านรายละเอียดองค์ความรู้ "การจัดจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร"

หมวดหมู่รอง

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.