คู่มือระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

02-940-7038

เขียนโดย ศูนย์ประเมินผล

ตามที่ ศูนย์ประเมินผลได้จัดทำ"ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จุดประสงค์เพื่อให้ ศูนย์/สำนัก/สศท. 1-12 รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าถึงรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนำผลที่ได้มาบริหารจัดการให้ สศก. สามารถดำเนินงานได้ตามแผน 

โดยคู่มือการใช้ระบบฯ มี ดังนี้

1) คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ

2) คู่มือสำหรับผู้บริหารจัดการแบบฟอร์ม

3) คู่มือสำหรับผู้บันทึกข้อมูล 

* เนื่องจากมีข้อจำกัดในเชิงเทคนิค ท่านสามารถดาวน์โหลด (Download) สารสนเทศด้านการจัดการความรู้ด้านประเมินผลได้ที่ www.eva.oae.go.th

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.