คู่มือการดำเนินโครงการ 

02-940-7038

เขียนโดย ศูนย์ประเมินผล

ศูนย์ประเมินผลได้จัดทำคู่มือโครงการต่างๆ  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในขอบเขต รวมถึงวิธีการประเมินผลโครงการให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ดังนี้

1) แนวทางการประเมินผล โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(รอบ 6 เดือน)

2) คู่มือการประเมินผล โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2561)

3) คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

4) คู่มือการประเมินผล โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2560)

5) คู่มือขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* เนื่องจากมีข้อจำกัดในเชิงเทคนิค ท่านสามารถดาวน์โหลด (Download) สารสนเทศด้านการจัดการความรู้ด้านประเมินผลได้ที่ www.eva.oae.go.th

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.