วิดีทัศน์ประมวลเหตุการณ์ การสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ประเมินผล" 

02-940-7038

เขียนโดย ศูนย์ประเมินผล

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ประเมินผล" ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 ณ เดอะไทค์ รีสอร์ท ชลบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=nXrAgiAe7XI

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.