ศปผ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกข้อมูลแผน - ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" 

02-940-7038

เขียนโดย ศูนย์ประเมินผล

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การบันทึกข้อมูลแผน-ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายนิวัตร เฉลิมชุติเดช ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล กล่าวรายงาน และบรรยายชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูล โดย ดร.อนุวัฒน์ ผิวอ่อน ผู้อำนวยการส่วนวิชาการการประเมินผล ทั้งนี้มีบุคลากรจากศูนย์/สำนัก/กอง/สศท. 1 - 12 เข้ารับการอบรม จำนวน 84 ราย

page2

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.