ด้านการวิจัย  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2

cover roae2 km 01

โดยส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (พิษณุโลก)

เนื้อหาโดยรวมมีดังนี้

  1. องค์ความรู้การเขียนความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา
  2. องค์ความรู้การเขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษา
  3. องค์ความรู้การเขียนขอบเขตของการศึกษา
  4. องค์ความรู้การเขียนข้อจํากัดของการศึกษา
  5. องค์ความรู้การเขียนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  6. องค์ความรู้การเขียนกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
  7. องค์ความรู้การเขียนคําจํากัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะ
  8. องค์ความรู้การเขียนระเบียบวิธีศึกษา
  9. องค์ความรู้การเขียนประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
เขียนโดย Super User

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการคาดการณ์ว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้กระทําเป็นส่วนใหญ่ การคาดการณ์ดังกล่าวยังระบุอีกว่า ระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะขึ้นอยู่กับ ระดับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต (IPCC, 2013) ภาคเกษตรถือว่า มีความอ่อนไหวมากที่สุดตือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเมื่อเที่ยบกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เนื่องจากการ เพาะปลูก พืช ปศุสัตว์ และการทําประมงต้องพึ่งพาสภาพอากาศเป็นอย่างมาก (IPCC, 2014) ทั้งนี้ ภาคเกษตร ของประเทศไทยมีความสําคัญอย่างมากในมิติทั้งเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในภาคเกษตร ... อ่านต่อ

2018 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.