ด้านการวิจัย  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

การจัดประชุมสนทนากลุ่มเรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่สิค้ามันสำปะหลัง 3 กรกฎาคม

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

การจัดทำเวที Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.