ด้านการวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  -->

02-940-7038

หมวด:

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการคาดการณ์ว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้กระทําเป็นส่วนใหญ่ การคาดการณ์ดังกล่าวยังระบุอีกว่า ระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะขึ้นอยู่กับ ระดับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต (IPCC, 2013) ภาคเกษตรถือว่า มีความอ่อนไหวมากที่สุดตือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเมื่อเที่ยบกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เนื่องจากการ เพาะปลูก พืช ปศุสัตว์ และการทําประมงต้องพึ่งพาสภาพอากาศเป็นอย่างมาก (IPCC, 2014) ทั้งนี้ ภาคเกษตร ของประเทศไทยมีความสําคัญอย่างมากในมิติทั้งเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในภาคเกษตร ... อ่านต่อ

หมวด:

กรอบแนวคิดเชิงนโยบายของการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย นายชรพล จันทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
บทความดังกล่าว ได้นำเสนอกรอบแนวคิดเชิงนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร โดยศึกษาจากสาธารณรััฐเกาหลี และประเทศไทย

 

Download

หมวด:

ตัวแบบในการพัฒนา: การจัดการเชิงสถาบันเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม

โดย นายอัครพล ฮวบเจริญ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


บทความดังกล่าว ได้นำเสนอมุมมองแนวคิดทางทฤษฎีของบทบาทการสร้างนวัตกรรมต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและประสบการณ์การจัดการเชิงสถาบันของประเทศเกาหลีในการส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมของประเทศ

 

Download