ด้านการวิจัย  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
1603184213359
          ผลศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 อำเภอ จังหวัดพัทลุง 2 อำเภอ และจังหวัดสงขลา 1 อำเภอ พื้นที่รวม 2.12 ล้านไร่ (ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน) โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนของครัวเรือนเกษตร ปี 2562 กับปี 2552 หรือในรอบ 10 ปี ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) พบว่า ปี 2562 ครัวเรือนเกษตรที่มีพื้นที่อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มีจำนวน 83,983 ครัวเรือน จำนวนสมาชิกเฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน ลดลงร้อยละ 14.79 มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 16.40 ไร่/ครัวเรือน ลดลงร้อยละ 20.43
          สำหรับพื้นที่การเกษตร พบว่า มีพื้นที่ปลูกข้าว 303,923 ไร่ ลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 30.95 และมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 367,011 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 310.27 ผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันเฉลี่ย 24,794 บาท/ครัวเรือน ซึ่งผลตอบแทนดีกว่าการปลูกยางพาราที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย 21,705.37 บาท/ครัวเรือน และข้าวเฉลี่ย 8,634.73 บาท/ครัวเรือน รวมทั้ง โครงการของภาครัฐ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น เช่น นโยบายส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่นากุ้งร้าง นาข้าว พื้นที่รกร้าง ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น  เอกสารเพิ่มเติม
 
เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

การจัดประชุมสนทนากลุ่มเรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่สิค้ามันสำปะหลัง 3 กรกฎาคม

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.