การวิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร 

02-940-7038

เขียนโดย Super User

เรื่องการวิจัยผลงานเอกสารได้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตของ ศสก. แล้วครับ ในเว็บ KM จะมีเพียงวีดีทัศน์ เรือง Logistic และเรื่องพลังงานทดแทน

หากผู้ใดมีเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยที่เผยแพร่ได้ต้องการให้ผู้อื่นได้ศึกษาส่งมาที่ทีมงาน KM

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.