ตัวแบบในการพัฒนา: การจัดการเชิงสถาบันเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม 

02-940-7038

เขียนโดย Super User

ตัวแบบในการพัฒนา: การจัดการเชิงสถาบันเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม

โดย นายอัครพล ฮวบเจริญ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


บทความดังกล่าว ได้นำเสนอมุมมองแนวคิดทางทฤษฎีของบทบาทการสร้างนวัตกรรมต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและประสบการณ์การจัดการเชิงสถาบันของประเทศเกาหลีในการส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมของประเทศ

 

Download

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.