กรอบแนวคิดเชิงนโยบายของการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

02-940-7038

เขียนโดย Super User

กรอบแนวคิดเชิงนโยบายของการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย นายชรพล จันทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
บทความดังกล่าว ได้นำเสนอกรอบแนวคิดเชิงนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร โดยศึกษาจากสาธารณรััฐเกาหลี และประเทศไทย

 

Download

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.