การจัดทำเวที Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย สศท.1 

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

การจัดทำเวที Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.