การจัดประชุมสนทนากลุ่มเรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่สิค้ามันสำปะหลัง 3 กรกฎาคม โดย สศท.4 

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

การจัดประชุมสนทนากลุ่มเรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่สิค้ามันสำปะหลัง 3 กรกฎาคม

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.