ด้านการวิจัย  -->

02-940-7038

เขียนโดย Super User

ตัวแบบในการพัฒนา: การจัดการเชิงสถาบันเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม

โดย นายอัครพล ฮวบเจริญ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


บทความดังกล่าว ได้นำเสนอมุมมองแนวคิดทางทฤษฎีของบทบาทการสร้างนวัตกรรมต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและประสบการณ์การจัดการเชิงสถาบันของประเทศเกาหลีในการส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมของประเทศ

 

Download

เขียนโดย Super User

เรื่องการวิจัยผลงานเอกสารได้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตของ ศสก. แล้วครับ ในเว็บ KM จะมีเพียงวีดีทัศน์ เรือง Logistic และเรื่องพลังงานทดแทน

หากผู้ใดมีเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยที่เผยแพร่ได้ต้องการให้ผู้อื่นได้ศึกษาส่งมาที่ทีมงาน KM

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.