ด้านการวิจัย  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

การจัดทำเวที Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

การวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อเศรษฐกิจการเกษตร และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Surfer

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2

cover roae2 km 01

โดยส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (พิษณุโลก)

เนื้อหาโดยรวมมีดังนี้

  1. องค์ความรู้การเขียนความสําคัญของเรื่องที่ศึกษา
  2. องค์ความรู้การเขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษา
  3. องค์ความรู้การเขียนขอบเขตของการศึกษา
  4. องค์ความรู้การเขียนข้อจํากัดของการศึกษา
  5. องค์ความรู้การเขียนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  6. องค์ความรู้การเขียนกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
  7. องค์ความรู้การเขียนคําจํากัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะ
  8. องค์ความรู้การเขียนระเบียบวิธีศึกษา
  9. องค์ความรู้การเขียนประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.