สรุปผล Man power 

02-940-7038

เขียนโดย Super User

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำเนินโครงการวางแผนอัตรากำลัง (Manpower planing) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ในความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการบริษัท Win together Limited เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว มีกำหนดการจัดขึ้นรวม 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ช่วงที่ 2 วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 และวันที่ 7-8 มกราคม 2559 และช่วงที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลสรุปการดำเนินโครงการในการวิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามเอกสาร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.