สถิติการใช้งานเว็บไซต์ 

02-940-7038

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

เขียนโดย Super User

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

Top 10 page view Top 10 Download

1.การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด

2.ความรู้เกี่ยวกับ GDP และ GPP

3.ความรู้ด้านการประเมินผล

4.องค์ประกอบของยุทธศาสตร์

5.บทความ /ความรู้ KM ที่เกี่ยวข้อง

6.การจัดทำแผนงานโครงการและตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ...

7.การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด

8. ความรู้ด้านอื่นๆ

9.แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
   แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM)

10.สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่าง ระเบียบฯ ปี 35, ปี 49, แนวทางการปฏิบัติ ปี 58
     กับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.สรุปเนื้อหา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ GDP และ GPP

2.สรุปประเด็นความแตกต่าง ระหว่างระเบียบฯ ปี 35, ปี 49, แนวทางการปฏิบัติ  ปี 58 กับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง

3.สรุปเนื้อหา เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM)

4.แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

5.แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

6.คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

7.สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างระเบียบฯ ปี 35, ปี 49, แนวทางการปฏิบัติ ปี 58 กับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง

8.คู่มือการใช้งาน MTS Calendar

9.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผน

10.แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรและกลไกการขับเคลื่อน

 

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.