สถิติการใช้งานเว็บไซต์ 

02-940-7038

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

เขียนโดย Super User

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

สถิติการใช้งานเว็บไซต์ปี 2563

statkmnov63

 

Top 10 page view Top 10 Download

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2561 ความหมายของยุทธศาสตร์

2.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2561 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์

3.แลกเปลี่ยนเรียนงาน “การจำแนกรายจ่าย(งบประมาณ) โดย สลก

4.ความรู้เกี่ยวกับ GDP และ GPP

5.KM ภายใน สศก. ความรู้ด้านสถิติ

6.KM ภายใน สศก. ด้านการวิจัย

7.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2562

8. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2561

9.บทความ /ความรู้ KM ที่เกี่ยวข้อง

10. KM ภายใน สศก. ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

1.แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM)

2.แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉ.3(พ.ศ.2560-2564)

3.สรุปเนื้อหา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ GDP และ GPP

4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผน

5.โครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้(KM) ดีเด่นของ สศก. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6.การจำแนกองค์ความรู้ที่ดำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์

7.แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

8.การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาแบบแยกองค์ประกอบ (Decomposition Method)

9.หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ

10.การจัดทำแผนงาน/โครงการ

Last Update:   oct 2020 

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.