ด้านสถิติและการวิเคราะห์  -->

02-940-7038

การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืช

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

การบรรยายเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  1/3
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

เผยแพร่เมื่อ 20 มิ.ย. 2016

การบรรยาย เรื่อง การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
ในหลักสูตรสถิติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร