ด้านสถิติ  -->

02-940-7038

เขียนโดย Super User

เผยแพร่เมื่อ 31 มี.ค. 2016

crop cutting

วิธีการสำรวจผลผลิตต่อไร่ โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เขียนโดย suchat

การนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำสถิติการเกษตร

โดย นางสาวนงนุช  ดีแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

เขียนโดย Super User

การเก็บรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เนื้อหาประกอบด้วย ความหมายสถิติ ข้อมูล การรวบรวม การทำสำมะโนและการสำรวจด้วยตัวอย่าง วิธีการเลือกหน่วยตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่าง เป็นต้น

เขียนโดย Super User

ทีมงาน KM ขอนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาการสถิติ ซึ่งจัดทำโดย ศปผ. เนื้อหาประกอบด้วย ความหมายสถิติ ข้อมูล การรวบรวม การทำสำมะโนและการสำรวจด้วยตัวอย่าง วิธีการเลือกหน่วยตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการใช้ประกอบการทำงานของ สศก. ที่จำเป็นอีกสาขาหนึ่ง ทางทีมงาน KM จึงได้นำมาให้ผู้สนใจเข้าดาวน์โหลดได้แล้ว โดยคลิกตามนี้ค่ะ random.pdf

เขียนโดย Super User

ระเบียบวิธีและการกำหนดตัวอย่าง

3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา

3.1.1  เก็บรวบรวมทุกสัปดาห์ โดยมีสัปดาห์อ้างอิงข้อมูลราคาคือ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
3.1.2 วันที่ใช้อ้างอิงข้อมูลราคาคือวันจันทร์  เนื่องจากราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือจะต้องอ้างอิงวันที่เก็บรวบรวมในวันเดียวกัน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเก็บข้อมูลหลายแหล่งไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบหรือนำมาเฉลี่ยด้วยกันได้
3.1.3  เก็บรวบรวมข้อมูลในวันจันทร์ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต หรือผู้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตมอบหมายให้เป็นผู้รวบรวม ได้แก่ เศรษฐกิจการเกษตรท้องถิ่น (ศกท.) ตามแบบรายงานราคาที่กำหนด
3.1.4  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต รายงานข้อมูลราคาระดับจังหวัดให้กับศูนย์สารสนเทศการเกษตร ไม่เกินวันจันทร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของแต่ละสัปดาห์ ผ่านโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้แล้ว
3.1.5 วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าเกษตร โดยการสัมภาษณ์จากแหล่งรับซื้อ        ที่เชื่อถือได้และสามารถให้ข้อมูลต่อเนื่องตลอดฤดูการซื้อขายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต เป็นผู้คัดเลือกแหล่งรับซื้อตามชนิดสินค้าที่ผลิตได้ในแต่ละจังหวัด     

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.