ด้านสถิติ  -->

02-940-7038

เขียนโดย Super User

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

การบรรยายเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  1/3
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

เขียนโดย Super User

เผยแพร่เมื่อ 20 มิ.ย. 2016

การบรรยาย เรื่อง การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
ในหลักสูตรสถิติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เขียนโดย Super User

เผยแพร่เมื่อ 8 เม.ย. 2016

crop cutting

การสำรวจผลผลิตต่อไร่ โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต อ้อยโรงงาน

เขียนโดย Super User

เผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 2016

การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ
การบรรยายในหลักสูตรสถิติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เขียนโดย Super User

เผยแพร่เมื่อ 31 มี.ค. 2016

การสำรวจผผลิตต่อไร่ โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต ถั่วเหลือง

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.