ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

02-940-7038

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสนอแนะยุทธศาสตร์แผนพัฒนามาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ