ปี 2559  -->

02-940-7038

ปี 2559

เขียนโดย Super User
หมวด:

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสนอแนะยุทธศาสตร์แผนพัฒนามาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ

เขียนโดย Super User
หมวด:
เผยแพร่เมื่อ 28 ต.ค. 2016

การจัดทำแผนเกษตร ในแผน 12
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.