องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2559

เขียนโดย Super User

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสนอแนะยุทธศาสตร์แผนพัฒนามาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.