ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2560  -->

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2560

เขียนโดย Super User

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตร ก้าวสำคัญสู่ประเทศไทย 4.0

ช่วงที่ ๑ https://www.youtube.com/watch?v=65Zu-wq2sTs&t=4s

 

 

ช่วงที่ ๒ https://www.youtube.com/watch?v=IVa1Jj13UQU&t=3772s

 

 

ช่วงที่ ๓ https://www.youtube.com/watch?v=mIATRBpGkT0&t=1503s

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.