แนวคิดการจัดทำรายได้ประชาชาติ 

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2561

เขียนโดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

สรุปแนวคิดการจัดทารายได้ประชาชาติ และผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)

1. บัญชีประชาชาติ คือ การบันทึกธุรกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม (Aggregate) ตามหลักของการลงบัญชี (Accounting) ในรูปของตัวเงิน (Money Term) โดยแสดงรายละเอียดด้านการผลิตสินค้าและบริการ รายได้ การใช้จ่ายอุปโภคบริโภค การลงทุน และการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาหนึ่ง

2. การจัดทารายได้ประชาชาติ สามารถคานวณได้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิต (Production Approach) เป็นการวัดมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาหนึ่ง 2) ด้านการใช้จ่าย (Expenditure Approach) เป็นการวัดมูลค่าของรายจ่ายอุปโภคบริโภค ในประเทศในรอบระยะเวลาหนึ่ง ประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน รายจ่ายเพื่อการลงทุนของภาคเอกชน รายจ่ายของรัฐบาล และการส่งออกสุทธิ และ 3) ด้านรายได้ (Income Approach) เป็นการวัดมูลค่าของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับในรอบระยะเวลาหนึ่ง ประกอบด้วย ค่าจ้าง ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย และกาไร

3. ผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) คือ มูลค่าของสินค้าและบริการ ขั้นสุดท้ายที่ผลิตได้จากการประกอบการในขอบเขตพื้นที่จังหวัดในรอบระยะเวลาหนึ่ง หรือรายได้จากผลตอบแทนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าจ้าง ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย และกาไร

4. การจัดทาผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) เป็นการวัดรายได้ประชาชาติด้านการผลิต โดยคานวณมูลค่าเพิ่ม (Value Added) จากกิจกรรมการผลิตทุกชนิดที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดในรอบระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดาเนินการจัดทา GPP ด้วยวิธีแบบบนลงล่าง (Top Down Approach) โดยกระจายมูลค่าเพิ่มระดับประเทศออกเป็นภาคหรือจังหวัด ด้วยโครงสร้างรายจังหวัดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการผลิต ทั้งในรูปแบบมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี และราคาที่แท้จริง

 

สรุปแนวคิดการจัดทารายได้ประชาชาติ และผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP).pdf

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.