ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2561  -->

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2561

เขียนโดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

New business report

 

การอธิบายผลการประมาณการเพื่อการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด

 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)

หมายถึง  การเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศหนึ่งหรือเมื่อความสามารถ
ในการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น หรือ

“การเพิ่มรายได้และผลผลิตภายในประเทศ” หรือ

“การเพิ่มขึ้นของผลผลิต ปัจจัยการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต” หรือ

“การขยายตัวของสินค้าและบริการทั้งหมด หรือการที่สินค้าและบริการเฉลี่ยต่อบุคคลขยายตัวเพิ่มขึ้น”

 

อัตราการเจริญเติบโตหรืออัตราการขยายตัว

อัตราการเจริญเติบโตหรืออัตราการขยายตัว (Growth Rate) เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงเป็น
ร้อยละของมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า (ปี ไตรมาส เดือน ฯลฯ) นั่นคือ

อัตราการเจริญเติบโต = (มูลค่าเพิ่มของปีปัจจุบัน – มูลค่าเพิ่มของปีก่อนหน้า) * 100

                                                      มูลค่าเพิ่มของปีก่อนหน้า

 

ไฟล์เอกสาร : การอธิบายผลการประมาณการเพื่อการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด.pdf

เขียนโดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

MoveIt Blog CostOfMoving

 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด

 

การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้เครื่องมือเพื่อการประมาณการ GPP
ภาคเกษตร ตามขั้นตอนตั้งแต่การพิจารณาเลือกสินค้าตัวแทนของแต่ละสาขา การคำนวณดัชนีผลผลิต
รายสินค้าและการถ่วงน้ำหนักเพื่อให้ได้ดัชนีรายสาขาและดัชนีภาคเกษตร การสร้างและประมาณค่าสมการถดถอย (Regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง GPP ภาคเกษตรและดัชนีผลผลิต และทำการประมาณการ GPP ภาคเกษตรในอนาคต

 

ไฟล์เอกสาร : การประยุกต์ใช้ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด.pdf

เขียนโดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

1 lpFFK7Vd8QMYETEYwVQyxw

 

Decomposition Method

 

ข้อมูลหรือค่าที่สังเกตได้ หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้จากการเก็บรวบรวม ซึ่งสามารถนำค่า
ที่สังเกตได้เหล่านั้นมาวิเคราะห์ แปลความหมาย และนำเสนอเผยแพร่ ซึ่งข้อมูลทางสถิติไม่ใช่ข้อมูล
ที่เป็นตัวเลขเท่านั้น อาจเป็นข้อความ หรือผลงานที่ได้จากการสังเกตอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาและนำไปใช้ สามารถแบ่งประเภทของข้อมูลตามระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมได้ 2 ประเภท ได้แก่
ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross section data) เป็นข้อมูลที่เก็บ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และข้อมูลอนุกรมเวลา
(Time series data) เป็นข้อมูลที่ใช้เวลาการเก็บต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดช่วงเวลาที่กำหนด

ไฟล์เอกสาร : การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาแบบแยกองค์ประกอบ (Decomposition Method).pdf

 

เขียนโดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

GDP

 

ความรู้เกี่ยวกับ GDP และ GPP

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (Gross Domestic Product: GDP)

1) ความหมายของ GDP

คือ มูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ซึ่งคิดตามราคาตลาดที่ผลิตขึ้นในประเทศใน
รอบระยะเวลาหนึ่ง (ปกติ 1 ปี) โดยยึดอาณาเขตทางการเมืองเป็นหลัก

 

2) GDP ณ ราคาประจำปี หรือ ณ ราคาปัจจุบัน (At Current Prices)

คือ มูลค่าสินค้าและบริการที่คำนวณด้วยราคาตลาด (Market Prices) ที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้นๆ
ซึ่งแสดงถึงมูลค่าในรูปตัวเงิน (nominal term) หรือ

คือ มูลค่าผลผลิตของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในปีปัจจุบัน และคำนวณค่าด้วยราคาตลาด
ในปีเดียวกัน ซึ่งจะแสดงถึงขนาดของรายได้ของประเทศหรือรายได้ของจังหวัดในแต่ละปี

ราคาปัจจุบันใช้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา โดยแสดงมูลค่าของสินค้าและบริการ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านปริมาณและราคา ดังนั้น มูลค่าจะเปลี่ยนแปลง เมื่อปริมาณการผลิตเปลี่ยนแปลง และ/หรือระดับราคาเปลี่ยนแปลง

 

3) GDP ณ ราคาคงที่ (at constant prices)

คือ มูลค่าสินค้าและบริการที่คำนวณด้วยราคาปีใดปีหนึ่ง ซึ่งถูกกำหนดเป็นปีฐาน (Base Year) เช่น สมมติให้ปี 2531 เป็นปีฐาน ดังนั้น การหาค่า GDP ของปี 2525 2543 และ 2555 ณ ราคาคงที่
จะเป็นการคำนวณด้วยราคาของสินค้าปี 2531 ซึ่งก็คือการวัดด้วยค่าของเงินในปี 2531

ราคาคงที่จะแสดงถึงศักยภาพที่แท้จริงของการผลิตและการใช้จ่ายของระบบเศรษฐกิจโดยแสดงมูลค่าของสินค้าและบริการในรูปของมูลค่าที่แท้จริง (real term) หรือในเชิงปริมาณ เนื่องจากได้ขจัดผล
ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา

ราคาคงที่จะใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของการผลิตในแต่ละปี และสามารถใช้ข้อมูลอนุกรมในระยะยาวมาพิจารณาแนวโน้มการผลิตในอนาคตได้ จึงเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผน
และการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

 

ไฟล์เอกสาร : ความรู้เกี่ยวกับ GDP และ GPP.pdf

เขียนโดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

20170224 ดชนภาคเกษตร Jan 2017 720x350

 

แนวคิดและการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรที่ สศก. เผยแพร่ ประกอบด้วย ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้เกษตรกร ซึ่งครอบคลุมหมวดพืชผล ปศุสัตว์และประมง
รวม 35 สินค้า จัดทำเพื่อการนำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อทราบ นอกจากนี้ ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
กลุ่มโบรกเกอร์ และหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสถาบันการศึกษา และนักวิจัยที่สนใจทั่วไป

ไฟล์เอกสาร : แนวคิดและการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร.pdf

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.