ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2562  -->

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2562

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 4-19 กันยายน 2562

เขียนโดย Super User

           การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการและตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายวิสูตร ปรีชาธรรมรัช นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ จากสำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน

 

คลิปที่ 1

coverkm19092562

 

 

คลิปที่ 2

 

coverkm19092562 clip2

 

 

คลิปที่ 3

 

coverkm19092562 clip3

เขียนโดย Super User

     กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยส่วนนโยบายและแผนการเกษตร (สนก.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันเกษตราธิการ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)

รธก. ทัศนีย์ เมืองแก้ว เปิดอบรมนักยุทธศาสตร์stagic1 2562 1

 

 

 

อบรมยุทธศาสตร์

stagic1 2562 2

 

 

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 11-13 มีนาคม 2562

stagic1 2562 3

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 13 มีนาคม 2562

stagic1 2562 4

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.