ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2562  -->

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2562

เขียนโดย Super User

           การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการและตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายวิสูตร ปรีชาธรรมรัช นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ จากสำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน

 

คลิปที่ 1

coverkm19092562

 

 

คลิปที่ 2

 

coverkm19092562 clip2

 

 

คลิปที่ 3

 

coverkm19092562 clip3

เขียนโดย Super User

     กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยส่วนนโยบายและแผนการเกษตร (สนก.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันเกษตราธิการ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)

รธก. ทัศนีย์ เมืองแก้ว เปิดอบรมนักยุทธศาสตร์stagic1 2562 1

 

 

 

อบรมยุทธศาสตร์

stagic1 2562 2

 

 

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 11-13 มีนาคม 2562

stagic1 2562 3

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 13 มีนาคม 2562

stagic1 2562 4

เขียนโดย Super User

     กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร (สวก.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ GPP แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ GPP แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM) และเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ สศท. 1 – 12 ในการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

สรุปทบทวนการจัดทำ GPP (1)

gpp1 2019 08 05

 

 

สรุปทบทวนการจัดทำ GPP (2)

gpp2 2019 08 05

 

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.