ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

02-940-7038

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   

ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดการบรรยายถ่ายทอดความรู้  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร ในความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

การบรรยายดังกล่าว ได้จัดขึ้นรวม 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ตุลาคม 2560 การบรรยายเรื่องแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยนางกนกพร มีสุข และ นายเดชา เมฆวิลัย จากกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8

ครั้งที่ 2 - 4 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์ และ  6 มีนาคม 2561 บรรยายเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยนายอดิศร แสงวิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ  ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 โดยมีเอกสารบรรยายให้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์งานและการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตามเอกสาร

  1. พรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  3. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  4. ระเบียบกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง
  5. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยอดิศร แสงวิจิตร
  6. กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ (ฝ่ายพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
  7. สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างระเบียบฯ ปี 35, ปี 49, แนวทางปฏิบัติปี 58 กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60