ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2561  -->

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2561

เขียนโดย Super User

พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   

ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดการบรรยายถ่ายทอดความรู้  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร ในความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

การบรรยายดังกล่าว ได้จัดขึ้นรวม 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ตุลาคม 2560 การบรรยายเรื่องแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยนางกนกพร มีสุข และ นายเดชา เมฆวิลัย จากกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8

ครั้งที่ 2 - 5 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์ / 6 มีนาคม และ 26 มิถุนายน 2561 บรรยายเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยนายอดิศร แสงวิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8
ตามเอกสาร

  1. พรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  3. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  4. ระเบียบกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง
  5. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยอดิศร แสงวิจิตร
  6. กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ (ฝ่ายพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
  7. สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างระเบียบฯ ปี 35, ปี 49, แนวทางปฏิบัติปี 58 กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60


การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

      ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ในความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการบริษัท Win together Limited และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้
     ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว มีกำหนดการจัดขึ้นรวม 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พ.ค.60 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พ.ค.60 และ ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ก.ค.60) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน และสามารถจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน ตลอดจนนำแบบบรรยายลักษณะงานที่ได้ ไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สศก. ต่อไป โดยมีเอกสารบรรยายให้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์งานและการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตามเอกสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.