องค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2561 

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2561

เขียนโดย Super User

พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   

ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดการบรรยายถ่ายทอดความรู้  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร ในความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

การบรรยายดังกล่าว ได้จัดขึ้นรวม 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ตุลาคม 2560 การบรรยายเรื่องแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยนางกนกพร มีสุข และ นายเดชา เมฆวิลัย จากกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8

ครั้งที่ 2 - 5 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์ / 6 มีนาคม และ 26 มิถุนายน 2561 บรรยายเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยนายอดิศร แสงวิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8
ตามเอกสาร

  1. พรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  3. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  4. ระเบียบกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง
  5. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยอดิศร แสงวิจิตร
  6. กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ (ฝ่ายพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
  7. สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างระเบียบฯ ปี 35, ปี 49, แนวทางปฏิบัติปี 58 กับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.