ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2563  -->

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2563

เขียนโดย Super User

 

 

เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งประเภท อำนวยการ 

โดย อาจารย์คมกฤช พอนอ่วม จากสำนักงาน ก.พ.

 

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.