ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2564  -->

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2564

เขียนโดย Super User

1. KM : สื่อสารอย่างไร? ให้เข้าใจในองค์กร

2. KM : รู้จักกับลักษณะของการสื่อสารในองค์กร

3. KM : ทักษะการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคล

4. KM : ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกระบวนการสื่อสารในองค์กร ของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
4.1 สศท.5 นครราชสีมา :

4.2 สศท.11 อุบลราชธานี :

4.3 กศป. :

4.4 สศท.8 สุราษฎร์ธานี :

เขียนโดย Super User

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการสื่อสาร

Info Graphic


1 ทิศทางการสื่อสารในองค์กร

05052564 1
2. 6 ปัญหาการสื่อสารในองค์กร ที่เรามักเจอ

05052564 2

 

3. 5 เทคนิคการสื่อสารสำหรับองค์กรยุคใหม่

3techniccs6 01

 

3. 5 วัคซีน การสื่อสารในภาวะวิกฤติ สำหรับองค์กร

4.vaccine

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.